Werkwijze

 

Werkwijze


Iedereen is uniek en elke behandeling daarom ook. Jouw behandeling is afgestemd op jouw klachten en jouw doelen. Maatwerk dus, maar daarbij gebruiken we wel de inzichten die de wetenschap en de praktijk te bieden hebben.

 

In de therapie werken we volgens de meest recente inzichten en volgen we de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Afhankelijk van de klachten kunnen verschillende behandelvormen worden gebruikt, zoals:

 

o   cognitieve gedragstherapie,

 

o   oplossingsgerichte therapie

 

o   schematherapie

 

o   EMDR (Eye Movement Desenstization and Reprocessing)

 

   o   mindfulness

 

Kwaliteit

Uiteraard is het van groot belang om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Een goede behandeling ontstaat door een goede samenwerking, waarin jij mag verwachten dat je in vertrouwen kunt praten over je klachten en daarbij de adviezen krijgt waar jij wat mee kunt. Ik doe mijn uiterste best om jou hierin goed te begeleiden. Niet alleen door mijn vaardigheden als therapeut, maar ook door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en door met collega’s regelmatig te overleggen over hoe therapie nog beter kan.

 

Dezelfde kwaliteitsnormen hanteer ik voor de praktijkvoering, zodat ook deze voldoet aan de professionele normen in de branche. Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

 

Mocht je toch ervaren dat je weinig baat hebt bij de therapie of andere ideeën hebben over de manier waarop jij het beste geholpen bent, aarzel dan niet dit tijdens de gesprekken bespreekbaar te maken. Als je desondanks niet tevreden bent, kun je gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP (Wkkgz).

Zie voor meer informatie www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

 

Privacystatement

Psychologenpraktijk Van Leerdam, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67698190, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Van Leerdam met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.        Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Van Leerdam persoonsgegevens verwerkt:

a.        (potentiële) patiënten;

b.        bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Van Leerdam;

c.        bezoekers van psychologenpraktijkvanleerdam.nl;

d.        deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Van Leerdam;

e.        sollicitanten;

f.         alle overige personen die met Psychologenpraktijk Van Leerdam contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk 

   Van Leerdam persoonsgegevens verwerkt.

 

2.        Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Van Leerdam verwerkt persoonsgegevens die:

a.        een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of

    webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.        met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.        tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk Van Leerdam zijn gegenereerd,

    zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige

    bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen

    daarvan de betrokkene klikt;

d.        door betrokkene zijn verstrekt door het invullen van (digitale) vragenlijsten, video-opnames of toepassingen voor

    e-health.

 

3.        Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Van Leerdam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.        het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.        het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om

    heeft gevraagd;

c.        het verbeteren van de praktijkwebsite psychologenpraktijkvanleerdam.nl;

d.        het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de

    aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het

    gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 

4.        Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Van Leerdam verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.      toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk
         doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.      uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het

         declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.      een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te

         registreren;

d.      een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.            Verwerkers

Psychologenpraktijk Van Leerdam kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Van Leerdam persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Van Leerdam sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6.            Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Van Leerdam deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Van Leerdam deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7.            Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Van Leerdam geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Van Leerdam ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.            Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Van Leerdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Van Leerdam hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.        medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.        (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.        bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk

    geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9.            Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Van Leerdam kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Van Leerdam gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.         Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Van Leerdam te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Van Leerdam door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkvanleerdam.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Van Leerdam persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Van Leerdam door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkvanleerdam.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).